Posterová sekce

Generální partner

Aplikace mikro-CT k analýze průběhu novotvorby kosti po implantaci kolagenových tkáňových nosičů do kostních defektů
Bartoš M., Suchý T., Šupová M., Vrbová R., Ballay R., Juhas Š., Tonar Z., Hubálek Kalbáčová M.
Stomatologická klinika, 1. LF UK a VFN
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK
Ústav struktury a mechanicky hornin,AV ČR
1. Ortopedická klinika, 1. LF UK a FN Motol
Ústav živočišné fyziologie a genetiky,AV ČR
Ústav histologie a embryologie,LF UK v Plzni
____________________________

Kolagenový scaffold pro navození osteogeneze lidských mezenchymálních kmenových buněk
Blahnová V., Vojtová L., Klieštiková N, Filová E.
2. LF UK, ÚEM AV ČR, CEITEC, UCEEB
____________________________

Bioimplantát na bázi peptidového hydrogelu a polymerního nanovlákenného nosiče
Divín R., Vocetková K., Srnec R., Amler E., Nečas A., Škorič M., Kubíková T., Králíčková M., Tonar Z.
Ústav biofyziky, 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT, Praha
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha
Ústav histologie a embryologie Lékařská fakulta, Plzeň
____________________________

Stabilitní studie nanovlákenných materiálů z PCL
Havlíčková K., Hauzerová Š, Kopřivová B., Erben J., Chvojka J., Jenčová V.
Technická univerzita v Liberci
____________________________

Inkorporace L-Argininu do nanovlákenné vrstvy
Horáková J., Oulehlová Z., Novotný V., Havlíčková K., Jenčová V., Mikeš P.
Technická univerzita v Liberci
____________________________

Testování porézních keramik pro kostní tkáňové inženýrství
Lukášová V.1,2, Rampichová M.2, Šťastný P.3, Sedláček R.4, Vojtová L.3, Trunec M.3
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze1
Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České republiky2
Středoevropský technologický institut - Vysoké učení technické v Brně3
České vysoké učení technické v Praze4
____________________________

Antimicrobial peptides for topical treatment of osteomyelitis and prevention of implant related infections in orthopedics
Melicherčík P.1, Nešuta O.2, Jahoda D.1, Landor I.1, Čeřovský V.2
Department of Orthopedics, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague and University Hospital in Motol1
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic2
____________________________

Fluorovaný ethylen propylen: adheze primárních a kmenových buněk
Peterková L.1, Rimpelová S.1, Slepička P.2, Slepičková Kasálková N.2, Švorčík V.2, Ruml T.1
Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha1
Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha2
____________________________

Biodegradabilní porézní nosič na bázi silk fibroinu pro ortopedické aplikace
Poláková D., Víchová I., Kejzlar P., Martinová L.
Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
____________________________

Vlákenný 3D nosič připravený metodou odstředivého zvlákňování s inkorporovaným systémem uvolňování látek pro osteogenní diferenciaci mezenchymálních kmenových buněk
Rampichová M.1, Lukášová V.1,2, Buzgo M.1, Vocetková K.1, Sovková V.1, Blahnová V.1, Filová E.1
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i., Oddělení tkáňového inženýrství, Praha1
Přírodovědecká fakulta UK2
____________________________

Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů – mez pevnosti v tlaku
Sedláček R.1, Suchý T.1, Vondrová J.1, Lukášová V.2, Rampichová M.2, Trunec M.3, Šťastný P.3, Vojtová L.3, Krtička M.4
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze1
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze2
CEITEC – Sředoevropský technologický institut, VUT v Brně3
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno4
____________________________

Impact of novel UQCRC2 mutation on bioenergetics and mitochondrial morphology in cultured skin fibroblasts
Sládková J., Burská D., Křížová J., Rodinová M., Šonský I., Kostková O., Hansíková H., Zeman J., Tesařová M.
Laboratory for Study of Mitochondrial Disorders, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
____________________________

Vliv jednotlivých složek trombocytárního lyzátu na proliferaci a viabilitu buněk
Sovková V., Vocetková K., Amler E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
____________________________

Suché vs. hydratované kolagenové nosiče buněk: je suchý stav reprezentativní?
Suchý T.1,2, Šupová M.1, Sauerová P.4, Sucharda Z.1, Sedláček R.2, Žaloudková M.1, Hubálek Kalbáčová M.3,4
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i., Praha1
Laboratoř biomechaniky, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, FS ČVUT v Praze2
Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK v Praze3
Biomedicínské centrum LF v Plzni, UK v Praze4
____________________________

Simulace podmínek v bioreaktoru pro osteogenezi mezenchymálních kmenových buněk
Štěpanovská J., Matějka R., Bačáková L., Rosina J.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
____________________________

Metody přípravy nanovlákenných nosičů obohacených o trombocyty
Vocetková K., Sovková V., Buzgo M., Rampichová M., Míčková A., Amler E.
Ústav experimentální medicíny AV ČR
____________________________

Nanostructured titanium alloys (Ti6Al4V) modified by incubation with simulated body fluid as an alternative material for bone implants
Voltrová B., Jarolímová P., Filová E., Fojt J., Joska L., Daniel M.
Department of Tissue Engineering, Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy of Sciences, Prague
Faculty of Science, Charles University, Prague